Praktische informatie

Huisregels.

Wij doen er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Ook kunt u ontevreden zijn over de manier waarop uw fysiotherapeut met u is omgegaan. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Kom in contact

Praktische informatie

Huisregels Fysio Noorderster.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW-gegevens, uw verzekering en indien van toepassing naar de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.
Sinds 1 juni 2009 zijn wij verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) in onze administratie op te nemen. U dient zich bij de eerste behandeling te legitimeren met een geldig rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vluchtelingendocument. Tijdens de eerste behandeling wordt er een intake afgenomen en een onderzoek verricht. Dit onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld en met u besproken.

In onze praktijk hechten wij veel waarde aan persoonlijke aandacht en nemen we genoeg tijd voor onze cliënten. Hierdoor kan het voorkomen dat afspraken uitlopen, graag vragen wij hiervoor uw begrip.

Wanneer u een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden. U kunt in de wachtkamer plaatsnemen. De fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen. Gelieve u te melden indien u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent

Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, bij de cliënt in rekening te brengen. (zie verder voor betalingsvoorwaarden bij tarieven)

Bij verhindering door ziekte of vakantie door de fysiotherapeut wordt de behandeling in overleg met u verplaatst of overgenomen door een vervangend fysiotherapeut.

De verantwoordelijkheid of de cliënt (voldoende) verzekerd is voor fysiotherapie ligt zonder uitzondering bij de cliënt zelf. U kunt uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar bij twijfel. (zie verder voor betalingsvoorwaarden tarieven)

Indien u bij een andere (fysiotherapie)praktijk onder behandeling bent dient u dit aan de therapeut kenbaar te maken. Dit in verband met de vergoeding fysiotherapie die mogelijk al reeds gedeclareerd is bij een andere praktijk.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
Binnen onze praktijk geldt: Men dient elkaar met respect te behandelen ongeacht afkomst, huidskleur, religie, politieke voorkeur of geaardheid. Bij het niet in acht nemen van deze regel zal de overtreder bij ons niet meer welkom zijn.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers.
Naast Nederlands, wordt binnen de praktijk ook Engels en Iraans gesproken. Spreekt u een van deze talen niet, dan wordt van u verwacht dat u een tolk of bekende meebrengt die voor u en ons kan vertalen.

Wij verwachten van u als cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

U dient twee eigen handdoeken mee te nemen voor op de behandelbank en/of in de oefenzaal.

Draag bij training makkelijk zittende (sport)kleding en schone sportschoenen.

Onze therapeuten werken volgens een gedragscode die aansluit bij werken in de zorg. In de praktijk betekent dit onder andere het volgende:

  • De behandelaar legt de werkwijze voor aanvang van de behandeling uit en geeft aan welke handelingen worden verricht. Heeft u bezwaar tegen de handelingen, geef dit dan onmiddellijk aan.

  • Zijn er factoren zoals bijv. geloofsovertuiging waardoor bepaalde handelingen ongewenst zijn, meld dit dan meteen bij de intake. De behandelaar kan dan beoordelen of de therapie zinvol is of dat er een alternatief moet worden gezocht.

  • De behandeling vindt doorgaans plaats in een afgescheiden ruimte, waar alleen de behandelaar en cliënt aanwezig zijn. Uitzonderingen hierop zijn oefeningen of therapie in de oefenzaal, waar meer mensen aanwezig kunnen zijn.

  • Als er een derde bij de behandeling aanwezig is (bijvoorbeeld een collega of stagiair) vragen we u eerst om toestemming.

  • Onze behandelaars en andere medewerkers gedragen zich richting hun cliënten respectvol en zullen zich niet ongewenst informeel opstellen.

  • Mocht u uzelf tijdens de behandeling niet veilig of prettig voelen, dan zal in overleg met jou en de betrokken behandelaar de therapie worden overgenomen door een collega-therapeut of wordt de behandeling beëindigd.

  • Besproken onderwerpen worden door de therapeut als vertrouwelijk behandeld en worden niet met derden besproken.

  • Als u van mening bent dat u niet op de juiste wijze wordt benaderd, dan kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen onze praktijk laten weten.